Rezultatele studiului realizat în localitățile raionului Cahul /Moldova, privind politicile, practicile, rețelele și inițiativa de cooperare în domeniul protecției mediului, în vederea reducerii deșeurilor în râuri și a deșeurilor marine în regiunea Mării

Una din problemele prioritare de mediu pentru localitățile raionului Cahul din Republica
Moldova o reprezintă deşeurile. Acutizarea problemei deşeurilor este generată de modul
defectuos în care acestea sînt gestionate. Rampele de deşeuri nu sînt construite şi amenajate în
modul corespunzător, nu dispun de sisteme de izolare şi de protecţie, iar lucrările de înhumare nu
se execută la timp şi conform tehnologiilor performante. O parte din deşeuri se depozitează în
afara perimetrelor admise. Administrarea necorespunzătoare a rampelor generează contaminarea
solului şi a pînzei freatice, contribuie la emisii de gaze cu efecte nefavorabile asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului.


Evaluarea cadrului juridic a relevat că la capitolul reglementarea deşeurilor menajere solide,
acesta conţine mai multe carenţe, goluri, imperfecţiuni ale normelor de drept, ele fiind lipsite de
precizie, ori chiar depăşite. Astfel, în situaţia de dezechilibru, inconsecvenţă şi instabilitate a
normelor juridice, există riscul de interpretare şi aplicare unilaterală, derogatorie şi incorectă a
legislaţiei.


Sistemul actual pentru reglementarea şi gestionarea colectării şi eliminării deşeurilor solide din
localitățile raionului Cahul, Republica Moldova nu este eficace şi nu minimalizează efectele
negative asupra mediului în urma eliminării deşeurilor. Sînt necesare modificări semnificative în
domeniul reglementării acestor activităţi şi în cadrul organizării sistemului, întru îmbunătăţirea
eficienţei şi eficacităţii acestuia. Problemele identificate, împreună cu recomandările propuse
pentru îmbunătăţire, sînt expuse în prezentul studiu.


Cele menţionate determină necesitatea reexaminării şi reevaluării cadrului legislativ-normativ în
domeniu, pentru a înlătura discrepanţele dintre normele de drept şi neregularităţile existente, a
exclude prezenţa normelor depăşite, racordîndu-le la cerinţele actuale de protecţie a mediului şi
la legislaţia comunitară, cu înaintarea propunerilor de elaborare sau modificare a legislaţiei.
Cele mai bune practici ale Comunităţii Europene recomandă elaborarea unei strategii şi unor
programe cu privire la gestionarea deşeurilor şi modul de optimizare a spaţiilor de eliminare a
deşeurilor. De exemplu, pot fi construite depozite pentru mai multe localităţi din raionul
Cahul, astfel fiecare localitate ar economisi de la construirea şi menţinerea depozitului propriu,
care poate fi destul de costisitor. În Republica Moldova nu există o strategie generală pentru
optimizarea utilizării spaţiilor de eliminare a deşeurilor. Fiecare localitate este în situaţia de a
elabora propriile planuri şi practici de eliminare a deşeurilor, fapt ce creează ineficienţe în cadrul
sistemului de gestionare a deşeurilor.


Politica actuală a Uniunii Europene în domeniul deşeurilor se bazează pe un concept, cunoscut
sub numele de ierarhia deşeurilor. Aceasta înseamnă că, în mod ideal, formarea deşeurilor ar
trebui să fie prevenită, iar ce nu poate fi prevenit urmează a fi refolosit, reciclat şi valorificat cît
mai mult posibil, cu utilizarea cît mai puţin a depozitelor de deşeuri. Depozitele de deşeuri sînt
cea mai gravă opţiune pentru mediu, deoarece semnifică o pierdere de resurse şi ar determina pe
viitor responsabilitatea pentru sănătatea populaţiei. Conform directivelor europene, strategiile
tematice reprezintă o nouă abordare în domeniul politicii de mediu, iar cele naţionale prevăd
primordial elaborarea strategiei privind gestionarea deşeurilor.
Acţiunea Programului naţional de valorificare a deşeurilor a expirat, nefiind definită
strategia statului în domeniu.


Cu toate că Programul naţional de valorificare a deşeurilor a prevăzut măsuri de minimalizare a
deşeurilor, includerea lor maximală în circuitul economic (prelucrare, utilizare) şi amplasarea lor
ecologic asigurată în mediu, stipulîndu-se termenele realizării, s-a constatat că acestea n-au fost
realizate pe deplin, drept motiv servind factorii obiectivi şi subiectivi: lipsa procedurilor şi
metodologiilor de realizare; neacoperirea financiară; schimbările instituţionale în structurile de
guvernămînt; redistribuirea competenţelor, etc.


La momentul actual nu au fost efectuate oarecare evaluări oficiale privind necesităţile raionului
Cahul, precum si a ţării, privind situaţia actuală şi posibilităţile de remediere. Nu s-au alocat
mijloace suficiente în domeniul dat, unicele surse alocate fiind mijloacele financiare ale Fondului
Ecologic Naţional (în continuare - FEN). Analizînd situaţia privind existenţa rampelor de
deşeuri, expusă în raportul anual al Inspectoratului Ecologic de Stat, s-a constatat că în unele
localităţi există mai mult de un depozit, fără a se lua în consideraţie gunoiştile stihiinice.


Deşi a fost prevăzută elaborarea de către MADRM a schemei generale de amplasare a rampelor
de depozitare a deşeurilor solide menajere şi de producţie, aceasta nu a fost definită.
Nondisponibilitatea instrumentelor de gestionare a deşeurilor naţionale, de planificare a
influenţat asupra capacităţii autorităților locale de a monitoriza în mod eficient şi a superviza
activităţile de gestionare a deşeurilor la nivel de AAPL. Astfel, responsabilitatea AAPL nu poate
fi asigurată în lipsa unor obiective cuantificabile şi a planurilor operaţionale.


Recomandări pentru AAPL – autoritățile administrației publice locale a raionului Cahul din
Republica Moldova:
1) Să actualizeze și sa elaboreze noua strategie locală privind gestionarea deşeurilor în baza
evaluării situaţiei actuale din raion si din republică, de comun cu alte organe ale
administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, cu determinarea regiunilor prioritare,
identificarea surselor de finanţare pentru implementarea acesteia etc.;
2) Să întocmească şi să realizeze un plan de acţiuni (măsuri, responsabili, termene de
realizare) privind instruirea AAPL în domeniul gestionării deşeurilor;
3) Să determine metodologia privind elaborarea planurilor/programelor locale de gestionare
a deşeurilor;
4) Să stabilească sarcinile şi modalităţile de monitorizare a implementării planurilor la nivel
local;
5) Să stabilească tipurile de depozite necesare de a fi create pe teritoriul raionului în funcţie
de tipurile de deşeuri formate;
6) Să determine procedurile pentru amenajarea depozitelor de deşeuri, inclusiv
reglementarea exhaustivă a acţiunilor, documentelor necesare, etc., începînd cu etapa
selectării şi atribuirii terenurilor pentru depozitarea deşeurilor, reieşind din tipurile de
deşeuri ce urmează a fi depozitate, precum şi să stabilească cerinţele de proiectare şi
construcţie;
7) În comun cu MADRM Să stabilească modalitatea de autorizare a funcţionării
(exploatării) depozitelor de deşeuri;
8) În comun cu MADRM să determine procedurile de înregistrare a locurilor de depozitare,
pentru organizarea unei evidenţe ulterioare a acestora, în scopul monitorizării lor;
9) Să elaboreze un plan de acţiuni privind reducerea volumului de deşeuri pentru
depozitarea finală şi reducerea tipurilor de deşeuri permise spre depozitare;
10) În comun cu MADRM să elaboreze metodologia stabilirii plăţilor pentru acoperirea
cheltuielilor ce ţin de colectarea şi depozitarea deşeurilor, care să prevadă şi acumularea
mijloacelor pentru închiderea şi activităţile post-tratare a depozitului de deşeuri.


Recomandări pentru MADRM de cooperare în comun cu AAPL a raionului Cahul
11) Să elaboreze procedurile de determinare a normativelor în domeniu, inclusiv să
stabilească normativele şi limitele de depozitare admisibile, cu includerea restricţiilor în
funcţie de tipurile de deşeuri depozitate, în conformitate cu directivele europene
representative;
12) Să determine cadrul instituţional privind organizarea serviciilor de salubrizare a
localităţilor;
13) Să stabilească metodologia privind elaborarea programelor locale de salubrizare a
localităţilor;
14) Să evalueze resursele financiare necesare pentru consolidarea serviciilor de salubrizare şi
identificarea surselor posibile pentru finanţarea lor;
15) Să determine şi să reglementeze legal condiţiile (posibilităţile) de colectare separată a
deşeurilor şi de transmitere spre prelucrare a acestora;
16) Să determine, sub aspect teritorial (localităţi, obiective), priorităţile în domeniul
gestionării deşeurilor, care necesită a fi susţinute din contul mijloacelor financiare ale
FEN;
17) Să elaboreze şi să aprobe formulare tipizate (conţinutul şi forma) ale avizelor ecologice şi
sanitare, valabile pentru toate tipurile de proiecte, care să conţină şi constatarea
corespunderii documentelor prezentate cu normele în construcţii;
18) Să atragă specialişti calificaţi în domeniu pentru verificarea documentelor prezentate la
solicitarea mijloacelor din FEN, inclusiv cu responsabilizarea organelor de control
ecologic şi sanitar la eliberarea avizelor pentru construcţia obiectivelor cu impact asupra
mediului;
19) Să asigure supravegherea implementării proiectului, cu efectuarea vizitelor în teritoriu,
întocmindu-se actele necesare;
20) Să asigure conformitatea executării lucrărilor de construcţie a depozitelor de deşeuri, prin
solicitarea expertizării de către Inspecţia de Stat în Construcţii şi a expertizării ecologice,
atît la etapele incipiente ale proiectelor de construcţie a rampelor, cît şi după finalizarea
acestora.


Recomandări pentru Ministerului Sănătăţii de cooperare în comun cu AAPL a raionului
Cahul
21) Să elaboreze reglementări privind efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice în
domeniul gestionării deşeurilor menajere solide, coordonîndu-le cu MADRM;
22) Să stabilească măsuri concrete, cu identificarea surselor financiare, privind susţinerea
instituţiilor medico-sanitare publice în domeniul tratării adecvate a deşeurilor medicale;
23) Să stabileasca metodologia şi periodicitatea efectuării supravegherii locurilor de
depozitare a deşeurilor din partea serviciului sanitaro-epidemiologic;
24) Să supravegheze și să verifice procedurile de gestionare a deşeurilor medicale şi
separarea acestora de deşeurile menajere solide;
25) Să fie elaborată și aprobată clasificarea deşeurilor rezultate din activitatea instituţiilor
medicale de pe teritoriul raionului Cahul, precum şi planul măsurilor de gestionare a
deşeurilor medicale, alimentare şi gospodăreşti.


/2019-03-22/


    Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecreatefromjpeg(): 'nthumb/8.jpg' is not a valid JPEG file in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecopyresampled() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 228

    Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 230
calendarul evenimentelor

Buletin